linie Lányi-Kisszántó

     Významnouerb Lányi von Kis-Szántó linií rodu jsou i Lányové z Malého Santova, tedy de Kis-Szántó (dnes rumunské město Santau Mic), jenž působili především ve stolici (župě) Biharské, Aradské a Torontálské v Sedmihradsku. U této rodiny považujeme za společné předky s ostatními rodovými větvemi rodinu Lány-Jacoby z Krigu (dnešní Vojňany). V 16. století se předci této rodové větve oddělili a jsou známí jako Lány-Mészáros de Krompach, jenž byli povýšeni do šlechtického stavu r. 1579. Linie Lány de Kis-Szántó se pak oddělila od rodiny Lány-Mészáros de Krompach v 18. století. V průběhu 19. stol. členové této rodiny zastávali vysoké župní hodnosti a dostali se do příbuzenstva s vysokou uherskou a evropskou aristokracií. O jejich erbu se více dozvíte zde.

      Josef Lányi de Kisszántó (2 pol. 18. století) byl stoliční hodnostář, dvorní rada a referent dvorní kanceláře v Uhrách. Později se stal torontálským županem a místodržitelem a byl vyznamenán rytířským řádem sv. Štěpána. Oženil se s Annou de Szent-Iványi.

Szent-Ivanyi erb 2
erb Szent-Iványi (Szentiványi)

     Jejich syn Emerich Lányi de Kisszántó (cca. 1785 – 23. 6. 1858) byl županem (nebo vícežupanem) v Aradu a komořím nebo finančním správcem. Stejně jako jeho otec i on byl rytířem řádu sv. Štěpána. Poprvé se oženil s Kateřinou Boronkay de Nezette a po její smrti pojal za manželku hraběnku Marii Ludviku Annu Csákovou de Körösszeg et Adorján (19. 8. 1792 – 1866), dceru spišského hlavního župana Emanuela hraběte Csáky de Körösszeg et Adorján (1763-1825) a hraběnky Anny Szirmay de Szirmabesenyő, Csernek et Tarkeö (1771-1838). Strýc Marie Ludviky Lányové roz. Csákové hrabě Josef František Andrássy de Csíkszentkirály et Krasznahorka (1762-?) byl blízce spřízněn s významnými evropskými rody Nádasdy, Batthyány, Balassa, Szápáry, Paar, Pálffy, Kaunitz-Rietberg a dalšími.

Boronkay erberb hrabat CsákySzirmay erb

erb rodu Boronkay                                        erb hrabat Csáky                                 erb rodu Szirmay

 

Andrassy de Csikszentkiraly et Krasznahorka erb

                 erb hrabat Andrássy

 

Emerich měl s hraběnkou Marií Csáky 3 děti z nichž:

     Syn Štěpán Lányi de Kisszántó se oženil s Idou de Klobusiczky (netuším však, ze které větve tohoto rodu, zda z hraběcí či baronské). O jejich životě či příbuzenských vztazích zatím nemáme žádné informace.

    Dcera Gizela Lányi de Kisszántó (27. 10. 1816 Váradolaszi – 25. 2. 1896 Nagyszöllös) se provdala za barona Gábora Perényi de Perény (1793 – 1860) jenž byl synem Jana barona Perényiho de Perény (1759 – 1807) a baronky Anny Veroniky Marie Magdaleny Sztojka de Szala et Kirchfalva (1773 – ?).

     Gizele a Gáborovi se narodila dcera Petronela Marie Emerika Gabriela Josefa Julie (16. 2. 1845 – 10. 2. 1914), která se provdala r. 1867 za svého příbuzného barona Zikmunda Lipóta Perényi de Perény (1843 – 1915) župana Beregu a Ugocsi. Dcera tohoto rodinného svazku (tedy vnučka Gizely Lányi) Gabriela Izolda Albertina Petronela Mariana Sigismunda (1868–1942) se r. 1895 provdala za Augusta Hugo Leopolda Ignáce Maria Pamfila altgrafa (starohraběte) zu Salm-Reifferscheidt-Raitz jenž byl blízce spřízněn z významnými evropskými rody jako del Pilar Alvarez de Toledo, Liechtenstein, Fürstenberk, Thurn-Taxis, Waldburg, Šternberk, Mittrowsky, Černín z Chudenic či Clam-Martinic a dalšími.

     Prvorozený syn Gizely Lányi a Gábora Perényiho Béla (1846 – 22.5.1859) zemřel již ve svých 13 letech.

     Nejmladší dcera Emericha Lány a Marie Csáky Oktávia Lányi de Kisszántó se provdala za Ladislava (László) Motesiczkého. O jejich životě doposud nemáme rovněž žádné zprávy.

Perenyi erbSztojka erbSalm-Reifferscheidt-Raitz erb

        erb rodu Perényi de Perény                            erb rodu Sztojka                 satrohrabata Salm-Reifferscheidt-Raitz